Izba Coachingu

Izba Coachingu

Izba Coachingu jest, niezależną i neutralną organizacją reprezentującą interesy środowiska coachingowego w Polsce. Jest to pierwsza na świecie izba gospodarcza skupiającą firmy zajmujące się coachingiem.

Firma COEDRO jest członkiem Izby Coachingu. (więcej…)