Team coaching


Najlepszy lider bez działającego sprawnie zespołu nie osiągnie sukcesu. Natomiast dobry lider doskonale wie, w  jakiej fazie rozwoju znajduje się jego zespół, dostosowując zachowania odpowiednie dla danej sytuacji. Niestety nie zawsze lider ma możliwość odgrywania roli coacha, mentora i trenera. Rozwój zespołu często wspierany jest z zewnątrz, a znakomitym rozwiązaniem zarówno dla zespołu jak i jego lidera jest Team Coaching.

Coach towarzyszy zespołowi i jego liderowi w trakcie codziennej pracy (obsługa klienta, spotkania, zebrania, prace projektowe), a poprzez wnioski z obserwacji i precyzyjny feedback wpływa na budowanie (poszerzanie) świadomości, wzmacnianie wyborów, wprowadzanie zmian.

Typowe sytuacje kiedy wskazany jest Team Coaching:

ZMIANA – np. zespół przechodzi restrukturyzację, pojawiają się nowe ważne zadania, projekty, nowe wyzwania, do zespołu dołączają nowi członkowie grupy.

KONFLIKT/KRYZYS – np. pojawiające się konflikty interpersonalne, konflikty interesów, problemy z przywództwem, spadek zaangażowania i motywacji, nie przestrzeganie norm grupowych.

ROZWÓJ – np. gdy członkowie zespołu posiadają wiedzę zdobytą w trakcie szkoleń czy warsztatów, ale nie potrafią zastosować jej w pracy zespołowej; pojawiająca się potrzeba integracji, porozumienia, stosowania narzędzi pracy zespołowej.

Rezultatem Team Coachingu jest wzrost energii, kreatywności zespołu, poprawa komunikacji, umiejętność rozwiązywania konfliktów, wzrost świadomości, a co za tym idzie – zintegrowanie celów zespołu z oczekiwaniami lidera oraz potrzebami organizacji.